Bunnik - Huis Rhijnauwen0000.0011

 

 Literatuur

 

- Kolman, Chris & Ben Olde Meierink & Ronald Stenvert, Utrecht. Deel in de serie 'Monumenten in Nederland', nr 1. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 1996cop. [352 blz. ISBN 90.400.9757.7]. Hierin "Huis Rhijnauwen (Rhijnauwenselaan 14)": blz. 102

- Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Negende deel: P-R. Gorinchem (Jacobus Noorduyn), 1847. [800 blz. ISBN -]. Hierin "Rijnauwen (het huis), ridderhofstad in het Overkwartier der prov. Utrecht": blz. 491-492 (in 1450 was het huis in handen van het geslacht Renesse en besloot de Raad van Utrecht het te doen afbranden als wraakneming tegen hen. In 1536 is het huis voor riddermatig erkend.)

- Groot, H.L. de, "Rhijnauwen (gem. Bunnik)". In: Archeologische en Bouwhistorische Kroniek Gemeente Utrecht, 1983, blz. 140 (betreft vondst schildmuur van verdwenen kasteel, verm. 15e eeuw)

- Hoeve, Jan van der, Huis Rhijnauwen, Duiventoren (Bunnik) (versie 2), (rapport), 07-2008. (Uit: Gemeente Utrecht, Erfgoed, Alfabetische lijst Bouwhistorische Rapporten en Cultuurhistorische Verkenningen, d.d. 07-2013)

- Asch van Wijck, A.M.C. van, "Herstelling van David van BourgondiŽn in zijn wereldlijk en geestelijk gezag als Bisschop van Utrecht, 21 April 1483". In: Utrecht, voorheen en Thans, 1844, Utrecht (uitgever: N. van der Monde) (via Books.Google.nl), blz. 22-34. Hierin: blz. 32-33 (Over de ballingen, die de stad niet inmochten alsvorens zij de 'oervede' hadden afgelegd: de eed die inhield dat zij "ter oorzake hunner verbanning, niemand in woorden of daden zouden beledigen". Dat kon niet meer dezelde avond. "[...] De Regering had echter voor hunne behoorlijke huisvesting en onthaal gezorgd; tot het eerste was het huis te Renauwen ingerigt geworden, terwijl elf vaten bier, brood, boter en kaas tot het andere derwaarts vanwege de stad hun was toegezonden (voetnoot 1: "zie Kameraars-Rekeningen, Antonis van Hoef, 1483"). Reeds omhulde eene volkomene duisternis de stad, toen David ongeveer ter 10 ure van de 21 April 1483 voor hare veste genaderd was en berigt gaf van zijne met toenemend ongeduld verwachte aankomst; [...] De Wester-Tolsteegpoort werd aan de oostzijde der Oude Gracht haastig ontgrendeld." De bisschop werd met alle egards ontvangen door het stedelijk bestuur en de geestelijkheid. "Langs den geheelen weg, die hij had af te leggen, tot aan het Bisschoppelijk paleis, brandde het toortslicht, en wierpen de pekkransen voor de huizen en op de bruggen en pleinen der stad, hun vriendelijk licht, om den kerkvoogd te begroeten [...]". Opmerking: uit de context blijkt dat hier het huis Rhijnauwen te Bunnik bedoeld is en niet het Huis te Renauwen aan de Oudegracht - Achter Twijnstraat - jp0216)