Vrijwoning - Utrecht0000.0011

 

Literatuur

 

 1603

- Lapp van Waveren, J., "Memorie van sommighen ende verscheyden Provens ende Ghasthuysen ende Goodtscameren, die binnen de stadt van Utrecht den armen gehantreyckt ende gedeylt worden. 1603".
- In: Kronyk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 1859 [jrg 15, 3e serie, 5e deel, Utrecht (Kemink en Zoon)]. (Ingeleid als: een boekje "uit de papieren van Booth (...) geschreven met de kennelijke hand van den bekenden Utrechtschen regtsgeleerde Lap van Waveren, met enkele toevoegingen van eene latere hand, inhoudende vele in het begin der 17de eeuw binnen Utrecht bestaande liefdadige stichtingen"); blz. 86-109
- Ingekorte versie in: Thoomes, W., Hofjes in Utrecht, 1984, blz. 60-64.

 1895

- Ebbenhorst Tengbergen, J.T.H.C. van, en J. Alblas: Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht; bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid. Utrecht (J.L. Beijers), 1895. [202 blz. ISBN -]

 1900

- Muller Fz, S., Geschiedenis der fundatiŽn, beheerd door het College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht. Utrecht (Kemink & Zoon), 1900. Hierin met name: "Tweede afdeeling: Vrije woningen", pag 107-208

 1913

- Wagenaar, C.W., Vrije woningen te Utrecht. Utrecht (Ruys), 1913. [44 blz. ISBN -].

 1923

- Muller Fz, S., Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917, uitgegeven door het College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen. Tweede Gedeelte: Geschiedenis van het Algemeen Gasthuis en van de overige Stichtingen. Utrecht, 1923. Hierin vooral: "De vrijwoners", pag. 62-68

 1924

- Utrechtsche Almanak, gedrukt en uitgegeven bij Kemink en Zoon (onder andere: 'Utrechtsche Almanak voor het jaar 1924, 244ste jaargang", hierin: 'Liefdadigheidsinstellingen", pag. 182-187.

 1940

- Registervermelding: "Vrijwoningen in 1687" (uit de notulen van de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 26-09-1687; 'Lijst en staat van de Arme-Kamers en vrije woningen binnen Utrecht".) in: Maandblad Oud-Utrecht, 1940, blz. 26-28.

 1967

- Rapportage d.d. 11-12-1967 van Bouw- en Woningdienst (door Kwakkebos) aan B&W, betreffende "bewoonbaarheid zgn. vrij woningen", typoscript, 9 bladen. (Betreft: Beyerskameren, Gronsveltkameren, Armenpot van St. Jacob (Pauwstraat), Diaconie der Herv. K. (Kruisdwarsstr., Mulderstr.), Ver. tot Hulp Prot. Wed. (Oudwijkerveldstr.), Kerkvoogdij Herv. Gem. (Jan Meijenstr., Waterstr.), Stevensfundatie, Metelerkampfundatie, Rijndersstichting (Roggestr.), Evert Zoudenbalchhuis ("Springweg - 12 woningen"), Speyart van Woerdhofje, Bruntenhof).

        (klik hier voor de tekst, PDF, 1,7 KB)

- (Anoniem, verm. Bouw- en Woningdienst): "Rapport betreffende een woningonderzoek van de woningen van de volgende fundaties: 1- Maria van Pallaes, 2- Deken Thomas van Nijkercken, 3- Margaretenhof, 4- EleŽmosynae van Oud Munster.", typoscript, 20 bladen. (Betreft resp. woningen in: A- Agnietenstr., Pallaesstr., Haagstr., Wulpstr.; B- Jansveld, Haagstr.; C- ABCstraat; D- Wolter Heukelslaan, Groenestr., Haagstr., Pallaesstr., Mgr. v.d. Weteringstr., Helmstr.). (Opmerking: rapport is van rond 1967 door (of uit de omgeving van) dhr. Kwakkebos (Bouw- en Woningdienst) van wie ik het kreeg (zonder het bijbehorende "Financieel overzicht" en de "Situatietekeningen"), samen met de rapportage d.d. 11-12-1967 - jp).

        (klik hier voor de tekst, PDF, 5,1 KB)

 1975

- Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht: "Van gasthuisbed tot verzorgingsflat. De ontwikkeling van de huisvesting van bejaarden in de stad Utrecht", catalogus bij tentoonstelling Gemeentelijk Archief, 14-02-1975 tm. 19-04-1975.

 1977

- Lopez Cardozo, Robert, e.a. Hofjes in Nederland. Haarlem (J.H. Gotmer), 1977. (hierin Utrecht: pag. 142-151.

 1980

- Gemeentelijke Monumentencommissie [Utrecht], Hofjes in Utrecht, een inventarisatie van 19de en begin 20ste eeuwse hofjes in Utrecht. Utrecht (Monumentencommissie), 08-1980. [30 blz. ISBN -].

 1984

- Thoomes, W., Hofjes in Utrecht. 'Aldaer ewelick fundere'. Godskameren te Utrecht. Deel in de serie 'Historische Reeks Utrecht', nr 3. Utrecht (Matrijs), 1984. [72 blz. ISBN 90.70482.14.1].

 1997

- Verkoren, Nia, "Schilderachtige armoede". In: Ruimte (blad van de Gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling), 03-1997, blz. 10-11

 1998

- Kam, Renť de, 'Voor den armen alhier'. De geschiedenis van vijf Utrechtse fundaties en hun vrijwoningen. Deel in de serie 'Historische Reeks Utrecht', nr 24. Utrecht (Matrijs), 1998cop. [64 blz. ISBN 90.5345.128.5].

- Sichem, Dirk van, Nieuwe hofjes en oude hofjes. Deel in de serie 'Steengoed', nr 26. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 1998. [50 blz. ISSN 1383.0279]. [betreft heruitgave Wagenaar, C.W., Vrije woningen te Utrecht. Utrecht (Ruys), 1913]

 2001

- Wijngaart, Maarten van den, "Kwetsbare hofjes". In: Nieuwsbrief RDMZ [ISSN 1566.7049], 03-2001, blz. 6-7. [Hofjes, vooral uit de periode van de jongere bouwkunst, worden besproken aan de hand van voorbeelden te Utrecht]