Littenseradiel0000.0012

 

Vervolg plaatsen binnen deze gemeente:

-  Montsmabuorren

- ^Oosterend-gem. Littenseradiel

-  Oosterlittens

-  Oosterwierum

-  Rewerd

-  Rien

-  Roodhuis

-  Skillaerd

-  Skrins

-  Skyldum

-  Spannum

-  Swaenwert

-  Tryehuzen

-  Tsjeintgum

-  Tsjerkebuorren

-  Waaxens

-  Wammert

- ^Weidum

-  Welsrijp

-  Wieuwerd

-  Winsum

-  Wommels

Zie verder ook: -