Kaart 5
losse informatie
 
Doorn - Mesdaglaan - archeologisch onderzoek 1999a <% response.write trefwoord %> <% response.write volgnummer %> 1999.0001b
bron verwerkt

Vervolg "Doorn, Mesdaglaan, Frans Halslaan". (....met humuslaagjes.)

 

Archeologische Kroniek provincie Utrecht 1998-1999, blz. 45-47 (op 2 kaarten); concepttekst (met redactionele wijzigingen d.d. 22-11-2002).
ag0602

Uit de boringen blijkt niet, of het oud-oppervlak op een dek- of stuifzandlaag is gevormd. Gedetailleerde boorgegevens staan in de BIJLAGEN 2 EN 3.
Naar mogelijke randstructuren zoals greppel(s) is geen onderzoek gedaan.
 
 
Advies
Het advies is een aanvullend archeologisch onderzoek te doen met het doel met zekerheid vast te stellen, of sprake is van een grafheuvel. Daarbij zal ook de omgeving van de grafheuvel onderzocht moeten worden.
Dat kan met een ca. 1.5m brede sleuf, als weergegeven in BIJLAGE 4. Uitgangspunt van het aanvullend onderzoek moet zijn de heuvel en mogelijke randstructuren zo min mogelijk te beschadigen.
Grafheuvels zijn waardevolle elementen van ons cultuurlandschap en komen in aanmerking voor bescherming en behoud. Vooral omdat ze zo goed zichtbaar zijn, prikkelen ze het voorstellingsvermogen. Ze kunnen net als natuur- en aardkundige waarden tot een grotere betrokkenheid bij en bewustere omgang met onze cultuurhistorische omgeving leiden. Een informatiepaneel kan daarbij soms een handje helpen.
 
Bron:
Concept-tekst voor de Archeologische Kroniek provincie Utrecht 1998-1999. Uitgave van de provincie Utrecht en de Stichting Publicaties Oud-Utrecht. Redactie: D. Kok, K. van der Graaf en F. Vogelzang (Utrecht 2000, ISSN 1386-8527)
Met redactionele aanpassingen 22-11-2002, versie 3.1
 
 
Geraadpleegd:
-ARCHIS (Archeologisch Informatie Systeem), Amersfoort (ROB)
-Berendsen, H.J.A., geomorfologische kaart, blad 5b, Leersum, 1982
-IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarden), Amersfoort (ROB), 1998
-provincie Utrecht, locatiedossier 1-2-1999-1
-Tent, W.J. van, "Doorn, Ludenbos". In:  Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989, blz. 40
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 


 

 

BIJLAGEN
1. Topografische kaart op GBKN-grondslag van de mogelijke grafheuvel, schaal 1:2000
2. Vlaktekening van de mogelijke grafheuvel met o.a. de plaats en de beschrijving van de gutsboringen,
schaal 1:200 (verkleind) en 1:100
3. Profiel door heuvel met plaats van gutsboringen, schaal 1:50
4. Kaart met voorgestelde sleuf bij aanvullend archeologisch onderzoek
5. Foto